IWWF World Ranking List Skier Results

Yaroslav PASTELNIKOV

Sort by Tournament Code
Sort by Site Code
Sort by Date
Sort by Performance
NameCountrysextoursltrjurank ovyobclassrounddivdateplacesite idline/rampspeedIWWF ID
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0040.00015.12005L1201606263AUTTMYCN 0.23545UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0040.0047200.02005L1201606261AUTTMYCN UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00432.0000.02005L1201606264AUTTMYCN 2.00@16.00055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00432.00472015.1336.072005L120160626AUTTMYCNUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0040.00015.02005L2201606263AUTTMYCN 0.23545UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0040.0053100.02005L2201606261AUTTMYCN UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00428.0000.02005L2201606264AUTTMYCN 4.00@18.25055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00428.00531015.0302.612005L220160626AUTTMYCNUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0020.00015.72005L1201607032AUTTWWUT 0.23545UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0020.0029600.02005L1201607032AUTTWWUT UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00232.0000.02005L1201607035AUTTWWUT 2.00@16.00055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00232.00296015.7199.42005L120160703AUTTWWUTUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0020.00017.52005L2201607032AUTTWWUT 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0020.0053100.02005L2201607032AUTTWWUT UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00227.0000.02005L2201607035AUTTWWUT 3.00@18.25052UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00227.00531017.5340.612005L220160703AUTTWWUTUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0020.0056400.02005L3201607032AUTTWWUT UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18AUT0020.00025.92005L1201807087AUTTWWUT 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18AUT0020.0057800.02005L1201807082AUTTWWUT UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18AUT00226.5000.02005L1201807089AUTTWWUT 2.50@18.25055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18AUT00226.50578025.9566.912005L120180708AUTTWWUTUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18AUT0020.00026.22005L2201807087AUTTWWUT 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18AUT0020.0061300.02005L2201807082AUTTWWUT UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18AUT00232.0000.02005L2201807089AUTTWWUT 2.00@16.00055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18AUT00232.00613026.2716.132005L220180708AUTTWWUTUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17BLR0020.00015.72005L1201706114BLRNOVO 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17BLR0020.0058000.02005L1201706113BLRNOVO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17BLR00227.0000.02005L1201706115BLRNOVO 3.00@18.25055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17BLR00227.00580015.7340.512005L120170611BLRNOVO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17BLR0020.00016.62005L2201706114BLRNOVO 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17BLR0020.0037700.02005L2201706113BLRNOVO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17BLR00232.0000.02005L2201706115BLRNOVO 2.00@16.00055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17BLR00232.00377016.6289.782005L220170611BLRNOVO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18BLR0010.00023.52005L1201806104BLRNOVO 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18BLR0010.0055800.02005L1201806104BLRNOVO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18BLR00132.0000.02005L1201806103BLRNOVO 2.00@16.00055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18BLR00132.00558023.5605.962005L120180610BLRNOVOUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18BLR0010.00023.32005L2201806104BLRNOVO 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18BLR0010.0045100.02005L2201806104BLRNOVO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18BLR00132.0000.02005L2201806103BLRNOVO 2.00@16.00055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18BLR00132.00451023.3509.682005L220180610BLRNOVOUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14CZE0020.0022000.02005L1201406295CZEKOUJI UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14CZE0020.0029500.02005L2201406295CZEKOUJI UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14CZE0020.0027700.02005L3201406295CZEKOUJI UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE0040.00011.02005L1201506074CZEOLEKS 0.23539UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE0040.0021600.02005L1201506073CZEOLEKS UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE00426.5000.02005L1201506075CZEOLEKS 2.50@18.25046UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE00426.50216011.0-91.152005L120150607CZEOLEKSUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE0040.00011.02005L2201506074CZEOLEKS 0.23539UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE0040.0037800.02005L2201506073CZEOLEKS UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE00426.2500.02005L2201506075CZEOLEKS 2.25@18.25049UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE00426.25378011.042.452005L220150607CZEOLEKSUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17EAC0020.00020.12005L12017080614ESPSESEN 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17EAC0020.0021100.02005L12017080617ESPSESEN UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17EAC00231.0000.02005L12017080628ESPSESEN 1.00@16.00055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17EAC00231.00211020.1209.022005L120170806ESPSESENUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16EAC0030.0056300.02005L1201608143ITAFISN1 UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16EAC0030.0046400.02005L2201608143ITAFISN1 UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16RUS0010.00016.62005L1201607172RUSVEGA 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16RUS0010.0053700.02005L1201607171RUSVEGA UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16RUS00127.0000.02005L1201607176RUSVEGA 3.00@18.25052UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16RUS00127.00537016.6324.722005L120160717RUSVEGA UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16RUS0010.00017.22005L2201607172RUSVEGA 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16RUS0010.0057000.02005L2201607171RUSVEGA UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16RUS0013.0000.02005L2201607176RUSVEGA 3.00@18.25043UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16RUS0013.00570017.2-122.82005L220160717RUSVEGA UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR0020.0000.02005L1201410051UKRSENTO 0.00@0.23539UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR0020.0018700.02005L1201410051UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR00228.0000.02005L1201410051UKRSENTO 4.00@18.25043UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR0020.0000.02005L2201410051UKRSENTO 0.00@0.23539UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR0020.0037300.02005L2201410051UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR00226.0000.02005L2201410051UKRSENTO 2.00@18.25046UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR0020.0000.02005L3201410051UKRSENTO 0.00@0.23539UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR0020.0030700.02005L3201410051UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR0010.00011.82005L1201510041UKRSENTO 0.23545UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR0010.0038900.02005L1201510041UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR00128.0000.02005L1201510041UKRSENTO 4.00@18.25052UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR00128.00389011.8106.272005L120151004UKRSENTOUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR0010.00017.42005L2201510041UKRSENTO 0.23545UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR0010.0042900.02005L2201510041UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR00128.0000.02005L2201510041UKRSENTO 4.00@18.25052UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR00128.00429017.4271.362005L220151004UKRSENTOUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR0010.0019200.02005L3201510041UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16UKR0030.00017.92005L1201610024UKRSENTO 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16UKR0030.0014900.02005L1201610022UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16UKR00327.0000.02005L1201610025UKRSENTO 3.00@18.25055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16UKR00327.00149017.922.912005L120161002UKRSENTOUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16UKR0030.00019.12005L2201610024UKRSENTO 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16UKR0030.0054600.02005L2201610022UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16UKR00328.0000.02005L2201610025UKRSENTO 4.00@18.25055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16UKR00328.00546019.1411.252005L220161002UKRSENTOUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16UKR0030.0022800.02005L3201610022UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17UKR0010.00020.22005L1201710016UKRSENTO 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17UKR0010.0019500.02005L1201710013UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17UKR00127.0000.02005L1201710018UKRSENTO 3.00@18.25055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17UKR00127.00195020.2116.032005L120171001UKRSENTOUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17UKR0010.00020.02005L2201710016UKRSENTO 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17UKR0010.0045900.02005L2201710013UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17UKR00127.0000.02005L2201710018UKRSENTO 3.00@18.25055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17UKR00127.00459020.0337.382005L220171001UKRSENTOUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM17UKR0010.0052100.02005L3201710013UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18EAC0030.00024.52005R12018082615UKRSENTO 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18EAC0030.0037500.02005R1201808265UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18EAC00338.0000.02005R12018082622UKRSENTO 2.00@14.25055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18EAC00338.00375024.5595.092005R120180826UKRSENTOUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18EAC0030.0037100.02005R2201808265UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM18UKR00134.0000.02005L1201809304UKRSENTO 4.00@16.00055UKR902017247