IWWF World Ranking List Skier Results

Yaroslav PASTELNIKOV

Sort by Tournament Code
Sort by Site Code
Sort by Date
Sort by Performance
NameCountrysextoursltrjurank ovyobclassrounddivdateplacesite idline/rampspeedIWWF ID
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0040.00015.12005L1201606263AUTTMYCN 0.23545UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0040.0047200.02005L1201606261AUTTMYCN UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00432.0000.02005L1201606264AUTTMYCN 2.00@16.00055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00432.00472015.1336.072005L120160626AUTTMYCNUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0040.00015.02005L2201606263AUTTMYCN 0.23545UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0040.0053100.02005L2201606261AUTTMYCN UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00428.0000.02005L2201606264AUTTMYCN 4.00@18.25055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00428.00531015.0302.612005L220160626AUTTMYCNUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0020.00015.72005L1201607032AUTTWWUT 0.23545UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0020.0029600.02005L1201607032AUTTWWUT UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00232.0000.02005L1201607035AUTTWWUT 2.00@16.00055UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00232.00296015.7199.42005L120160703AUTTWWUTUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0020.00017.52005L2201607032AUTTWWUT 0.23548UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0020.0053100.02005L2201607032AUTTWWUT UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00227.0000.02005L2201607035AUTTWWUT 3.00@18.25052UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT00227.00531017.5340.612005L220160703AUTTWWUTUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM16AUT0020.0056400.02005L3201607032AUTTWWUT UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14CZE0020.0022000.02005L1201406295CZEKOUJI UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14CZE0020.0029500.02005L2201406295CZEKOUJI UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14CZE0020.0027700.02005L3201406295CZEKOUJI UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE0040.00011.02005L1201506074CZEOLEKS 0.23539UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE0040.0021600.02005L1201506073CZEOLEKS UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE00426.5000.02005L1201506075CZEOLEKS 2.50@18.25046UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE00426.50216011.0-91.152005L120150607CZEOLEKSUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE0040.00011.02005L2201506074CZEOLEKS 0.23539UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE0040.0037800.02005L2201506073CZEOLEKS UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE00426.2500.02005L2201506075CZEOLEKS 2.25@18.25049UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15CZE00426.25378011.042.452005L220150607CZEOLEKSUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM12UKR0010.009400.02005L1201209308UKRSENTO
PASTELNIKOV YaroslavUKRM12UKR0010.009400.02005L2201209308UKRSENTO
PASTELNIKOV YaroslavUKRM13UKR0010.0015400.02005L1201309287UKRSENTO
PASTELNIKOV YaroslavUKRM13UKR0010.0025800.02005L2201309287UKRSENTO
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR0020.0000.02005L1201410051UKRSENTO 0.00@0.23539UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR0020.0018700.02005L1201410051UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR00228.0000.02005L1201410051UKRSENTO 4.00@18.25043UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR0020.0000.02005L2201410051UKRSENTO 0.00@0.23539UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR0020.0037300.02005L2201410051UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR00226.0000.02005L2201410051UKRSENTO 2.00@18.25046UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR0020.0000.02005L3201410051UKRSENTO 0.00@0.23539UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM14UKR0020.0030700.02005L3201410051UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR0010.00011.82005L1201510041UKRSENTO 0.23545UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR0010.0038900.02005L1201510041UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR00128.0000.02005L1201510041UKRSENTO 4.00@18.25052UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR00128.00389011.8106.272005L120151004UKRSENTOUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR0010.00017.42005L2201510041UKRSENTO 0.23545UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR0010.0042900.02005L2201510041UKRSENTO UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR00128.0000.02005L2201510041UKRSENTO 4.00@18.25052UKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR00128.00429017.4271.362005L220151004UKRSENTOUKR902017247
PASTELNIKOV YaroslavUKRM15UKR0010.0019200.02005L3201510041UKRSENTO UKR902017247