IWWF World Ranking List Skier Results

Mariya KOZELSKAYA

Sort by Tournament Code
Sort by Site Code
Sort by Date
Sort by Performance
NameCountrysextoursltrjurank ovyobclassrounddivdateplacesite idline/rampspeedIWWF ID
KOZELSKAYA MariyaBLRF16BLR0010.0024500.02006L1201606126BLRNOVO BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF16BLR00127.0000.02006L1201606124BLRNOVO 3.00@18.25055BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF16BLR00131.0000.02006L2201606124BLRNOVO 1.00@16.00055BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17BLR0020.00017.12006L1201706114BLRNOVO 0.23545BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17BLR0020.0021400.02006L1201706118BLRNOVO BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17BLR00224.5000.02006L1201706115BLRNOVO 0.50@18.25055BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17BLR00224.50214017.1264.032006L120170611BLRNOVO BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17BLR0020.00017.52006L2201706114BLRNOVO 0.23545BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17BLR00226.5000.02006L2201706115BLRNOVO 2.50@18.25055BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17BLR0030.0040800.02006L1201706252BLRNOVO BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17BLR00335.0000.02006L1201706253BLRNOVO 5.00@16.00055BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17BLR0030.0041700.02006L2201706252BLRNOVO BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17BLR00334.0000.02006L2201706253BLRNOVO 4.00@16.00055BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF18BLR0010.00026.82006L1201806103BLRNOVO 0.23545BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF18BLR0010.0046700.02006L1201806105BLRNOVO BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF18BLR0010.00027.72006L2201806103BLRNOVO 0.23545BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF18BLR0010.0030500.02006L2201806105BLRNOVO BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17EAC0020.00024.32006L1201708064ESPSESEN 0.23545BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17EAC0020.0032300.02006L1201708068ESPSESEN BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17EAC00238.0000.02006L12017080614ESPSESEN 2.00@14.25055BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17EAC00238.00323024.3919.952006L120170806ESPSESENBLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17EAC0020.00025.02006L2201708064ESPSESEN 0.23545BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17EAC0020.0023300.02006L2201708068ESPSESEN BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF18LTU00124.5000.02006L1201807082LTU00001 0.50@18.25052BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF16RUS0010.0000.02006L1201607175RUSVEGA 0.00@0.23545BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF16RUS0010.0017500.02006L1201607176RUSVEGA BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF16RUS00124.5000.02006L1201607175RUSVEGA 0.50@18.25052BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF16UKR0030.00011.32006L1201610025UKRSENTO 0.23539BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF16UKR0030.0020600.02006L1201610026UKRSENTO BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF16UKR00331.5000.02006L1201610025UKRSENTO 1.50@16.00055BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF16UKR00331.50206011.3244.362006L120161002UKRSENTOBLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF16UKR0030.00011.52006L2201610025UKRSENTO 0.23539BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF16UKR0030.0024400.02006L2201610026UKRSENTO BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF16UKR00332.0000.02006L2201610025UKRSENTO 2.00@16.00055BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF16UKR00332.00244011.5306.252006L220161002UKRSENTOBLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17UKR0010.00022.62006L1201710014UKRSENTO 0.23545BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17UKR0010.0033400.02006L1201710014UKRSENTO BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17UKR00127.0000.02006L1201710013UKRSENTO 3.00@18.25055BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17UKR00127.00334022.6626.212006L120171001UKRSENTOBLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17UKR0010.00023.72006L2201710014UKRSENTO 0.23545BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17UKR0010.0034900.02006L2201710014UKRSENTO BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17UKR00133.5000.02006L2201710013UKRSENTO 3.50@16.00055BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17UKR00133.50349023.7827.692006L220171001UKRSENTOBLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17UKR0010.00024.32006L3201710014UKRSENTO 0.23545BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17UKR0010.0036500.02006L3201710014UKRSENTO BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17UKR0016.0000.02006L3201710013UKRSENTO 6.00@18.25043BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF17UKR0016.00365024.3224.712006L320171001UKRSENTOBLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF18EAC0030.00029.92006R1201808264UKRSENTO 0.23545BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF18EAC0030.0039300.02006R12018082610UKRSENTO BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF18EAC0030.00029.92006R2201808264UKRSENTO 0.23545BLR822018252
KOZELSKAYA MariyaBLRF18EAC0030.0023400.02006R22018082610UKRSENTO BLR822018252